“ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ”

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลชุมชน ได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุม มิติอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาโครงสร้างสิ่งแวดล้อมของสถานบริการให้สวยงาม ปลอดภัยได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการดูแลสุขภาพ

ค่านิยมองค์กร

1. ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
2. ทำงานเป็นทีม
3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
4. เรียนรู้พัฒนาต่อเนื่อง

เป้าประสงค์

1. ด้านผู้รับบริการ : ได้รับการดูแลรักษาแบบองค์รวมและบูรณาการครอบคลุมด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยและเป็นทีพึ่งพอใจ
2. ด้านผู้ให้บริการ : มีความสุขและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. ด้านองค์กร : เป็นโรงพยาบาลทีได้รับการไว้วางใจ และมีการพัฒนาคณุ ภาพอย่างต่อเนื่อง
4. ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency) :การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม
5. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile)

กระดานข่าว

กิจกรรมล่าสุด

ออกกิจกรรมโครงการ เยี่ยมยาม ยามแลง ...

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. นายธวัช สุระบาล ผู้ว่า...

Read More...views [18]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพรบึง พร้อมด้...

วันนี้ 17 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลไพรบึง นำโดย นายศรีไพร...

Read More...views [52]

งานเกษียณป๋าเบียบ 28/09/2560


Read More...views [33]