• โรงพยาบาลไพรบึง

Разработка и создание интернет магазина Joomla
วิสัยทัศน์ (vision)
- โรงพยาบาลชุมชน ได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศค่านิยม (values):
1. ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
2. ทำงานเป็นทีม
3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
4. เรียนรู้พัฒนาต่อเน?ือง
พันธกิจ (mission):
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุม มิติอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาโครงสร้างสง?ิ แวดล้อมของสถานบริการให้สวยงาม ปลอดภัยได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการดูแลสุขภาพ

เป้าประสงค์ (Goals):
1. ด้านผู้รับบริการ : ได้รับการดูแลรักษาแบบองค์รวมและบูรณาการครอบคลุมด้านการส่งเสริม
สขุ ภาพป้องกันโรครักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยและเป็นทีพึ่งพอใจ
2. ด้านผู้ให้บริการ : มีความสุขและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. ด้านองค์กร : เป็นโรงพยาบาลทีได้รับการไว้วางใจ และมีการพัฒนาคณุ ภาพอย่างต่อเนื่อง
4. ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency) :การดูแลผู้ป่ วยเบาหวานแบบองค์รวม
5. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile)
- ข่าวประชาสัมพันธ์