ประกาศโรงพยาบาลไพรบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                    โดยโรงพยาบาลไพรบึง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบบำรุง) โดยมีรายละเอียดดั่งต่อไปนี้
                                    ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร และค่าตอบแทนการจ้าง

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวนอัตรา ค่าตอบแทน (บาท)
พยาบาลวิชาชีพ ๑๓,๗๖๐
พนักงานบริการ ๖,๕๕๐
พนักงานรักษาความปลอดภัย ๖,๕๕๐


ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด