ประกาศโรงพยาบาลไพรบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                    ตามที่โรงพยาบาลไพรบึง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินนบำรุง โรงพยาบาลไพรบึง ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน ถึง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคา ๒๕๖๐ ปรกฎมีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดั้งเอกสารที่แนบ


ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด