ประกาศโรงพยาบาลไพรบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็น พกส. ตำแหน่ง-จพ.การเงินและบัญชีดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด