ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องพิเศษ ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยใน (ตึกสังฆประชาสามัคคี)

จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างห้องพิเศษ ชั้น ๒ ตึกผู้ป่วยใน (ตึกสังฆประชาสามัคคี) ตามแบบแปลนโรงพยาบาลไพรบึง จำนวน ๑ รายการ ด้วยงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส่วน ๙๐% ระดับหน่วยบริการ ในวงเงิน ๗๐๐,๐๐๐. -บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ที่โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด