ข้อมูลพื้นฐาน


        1.1 ข้อมูลโรงพยาบาล
              ชื่อโรงพยาบาล : (ภาษาไทย) โรงพยาบาลไพรบึง
                                                 (ภาษาอังกฤษ) Praibueng Hospital
         ที่อยู่ : สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์: 56 หมู่ที่ 20 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
         โทรศัพท์ 045-675067 โทรสาร 045-675131 Website www.praibuenghospital .org
        1.2 เจ้าของ/ต้นสังกัด
              ต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง) : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
              ต้นสังกัดในพื้นที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
        1.3 ลักษณะบริการ
         จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ) :
                      จำนวนเตียงตามกรอบ/จำนวนที่ขออนุญาต 30 เตียง
                      จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง (ไม่รวมเตียงเสริม) 36 เตียง
         ระดับของการให้บริการ : โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก 30 เตียง