โรงพยาบาลไพรบึง | Praibueng Hospital

ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

Posted: 2018-04-27 14:17:43  By: เอกสิทธิ์  : 23  : 8

ประกาศเผยแพร่รตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


Download File