“ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ”

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลชุมชน ได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุม มิติอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาโครงสร้างสิ่งแวดล้อมของสถานบริการให้สวยงาม ปลอดภัยได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการดูแลสุขภาพ

ค่านิยมองค์กร

1. ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
2. ทำงานเป็นทีม
3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
4. เรียนรู้พัฒนาต่อเนื่อง

เป้าประสงค์

1. ด้านผู้รับบริการ : ได้รับการดูแลรักษาแบบองค์รวมและบูรณาการครอบคลุมด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยและเป็นทีพึ่งพอใจ
2. ด้านผู้ให้บริการ : มีความสุขและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. ด้านองค์กร : เป็นโรงพยาบาลทีได้รับการไว้วางใจ และมีการพัฒนาคณุ ภาพอย่างต่อเนื่อง
4. ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency) :การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม
5. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile)

กระดานข่าว

กิจกรรมล่าสุด

See More

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นับเป็นวันมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาส สม...

Read More...views [55]

โรงพยาบาลไพรบึง ขอแสดงความยินดี กั...

โรงพยาบาลไพรบึง ขอแสดงความยินดี กับ คุณอรทัย ไพรบึง พยาบาลวิชาชีพชำนา...

Read More...views [51]

ออกให้บริการตรวจ รักษาโรค NCD และ ฉีดว...

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายแพทย์ศรีไพร ทองนิมิตร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โ...

Read More...views [83]