“ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ”

ทิศทางองค์กร

วิสัยทัศน์

"โรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพ ผู้รับบริการอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข"

โรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพ คือ ให้บริการภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ ของแต่ละสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับ มีการตรวจสอบ และประเมิณอย่างต่อเนื่องจากองค์กรภายนอก
ผู้รับบริการอุ่นใจ คือ ผู้รับบริการปลอดภัย มีความพึงพอใจในการบริการและมีภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็ง
ผู้ให้บริการมีความสุข คือ เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีความพึงพอใจในการทำงาน สุขภาพแข็งแรง

พันธกิจ
Mission

M1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
M2 : พัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้บริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ
M3 : บูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมสุขภาพที่ดี
M4 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรม
M5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพอเพียง

เป้าหมายหลัก
Main goal

1. ประชาชนสุขภาพดี
2. เจ้าหน้าที่มีความสุข
3. ระบบสุขภาพยั่งยืน
4. องค์กรเข้มแข็ง

ค่านิยมองค์กร
Core Value

"เสมือนหนึ่งเป็นบ้านคุณ อบอุ่นดังครอบครัว"

ทุกคนปลอดภัย (Everyone is safe)
เต็มใจบริการ (Willingness to serve)
เรียนรู้สร้างสรรค์ (Learn creative)
ทำงานเป็นทีม (Team work)

เข็มมุ่ง


1. เพิ่มความปลอดภัยตาม SIMPLE ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
2. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
3. พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรค HT ทั้งกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง

วัฒนธรรมองค์กร


1. ยกมือไหว้ทักทายสวัสดี
2. ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน
3. เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยหลังเลิกใช้งาน
4. หลังรับประทานอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มเก็บให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องประชุม/โรงอาหาร
5. 5ส. ทุกวันศุกร์แรกของเดือน
6. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งรถยนต์/ใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่มีการขับขี่และนั่งรถจักรยานยนต์
7. ออกกำลังกายอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์

กระดานข่าว

กิจกรรมล่าสุด

See More

พิธีเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันโร...

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.10 น. นายศรีไพร ทองนิมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบา...

Read More...views [115]

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เกณฑ์จริยธรรม...

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ...

Read More...views [135]

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็...

วันนี้ (3 มิถุนายน) นายแพทย์ศรีไพร ทองนิมิตร ผู้อำนวยการโรง...

Read More...views [182]