ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมูลโรงพยาบาล

        ชื่อโรงพยาบาล : (ภาษาไทย)   โรงพยาบาลไพรบึง

                           (ภาษาอังกฤษ)   Praibueng Hospital

        ที่อยู่ : สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์: 56 หมู่ที่ 20 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

        โทรศัพท์ : 045-675067 โทรสาร 045-675131 Website : www.praibuenghospital.org

        Email : praibuenghospital.10931@gmail.com

1.2 เจ้าของ/ต้นสังกัด

        ต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง) : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

        ต้นสังกัดในพื้นที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

1.3 ลักษณะบริการ

         จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ) :

                จำนวนเตียงตามกรอบ/จำนวนที่ขออนุญาต 30 เตียง

                จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง (ไม่รวมเตียงเสริม) 36 เตียง

        ระดับของการให้บริการ : โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก 30 เตียง