โรงพยาบาลไพรบึง ขอแสดงความยินดี กับ คุณอรทัย ไพรบึง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ นวตกรรม สาขาแพทย์แผนไทย