พิธีเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ