ประเมินมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลไพรบึงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 7 แห่ง