งานเลี้ยงรับ - ส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไพรบึง 30 พฤษภาคม 2561