ออกให้บริการตรวจ รักษาโรค NCD และ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง