“ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ”

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

“ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน การบริหารจัดการที่ดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อสุขภาวะของประชาชน”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. พัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลให้มีความเข้มแข็ง
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและมีสุขภาพแข็งแรง
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร PBHOS :

P : People centered ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน
B : Behavior พฤติกรรมสุขภาพบุคลากร
H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม
S : Service,smile, smart บริการปลอดภัย ยิ้มแย้มแจ่มใส

เป้าประสงค์

1. ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐานและพึงพอใจ
2. โรงพยาบาลมีคุณภาพพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. เจ้าหน้าที่มีความสุขมีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ

กระดานข่าว

กิจกรรมล่าสุด

See More

พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตพร...

นายแพทย์ศรีไพร ทองนิมิตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพรบึง พร้อมเจ้าหน้าที่...

Read More...views [133]

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทำพิธีไหว้พระท...

เนื่องในวันครบรอบวันเกิดโรงพยาบาลไพรบึง ในปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕...

Read More...views [124]

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมสวดม...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายแพทย์ศรีไพร ทองนิมิตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่ว...

Read More...views [134]