โรงพยาบาลไพรบึง|Praibueng Hospital
คำสั่ง/คู่มือ/แผนปฏิบัติการ
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานการดำเนินการ EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๓
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
3.1 ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
3.2 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (วงเงิน 5,000)
3.2.1 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ไตรมาส 2)
3.2.2 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (วงเงินสูงสุด)
3.3 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (วงเงินสูงสุด)
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดซื้อ/จัดเช่าในรอบเดือน
- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดซื้อ/จัดเช่าในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๓
- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดซื้อ/จัดเช่าในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
โครงการคัดกรองสารเคมีในเกษตรกร
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
โครงการคัดกรองสารเคมีในเกษตรกร
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
โครงการคัดกรองสารเคมีในเกษตรกร
ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
8.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ใของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
8.3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.4 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการนําข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
8.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
9.1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
9.1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
9.1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
9.1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปี 2563 ( ต.ค.2562- พ.ค.2563 )
- แผนพัฒนาบุคลากร
- แผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด [Link EB2]
9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
9.7.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9.7.2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [Link EB2]
- หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี [Link EB3]
9.7.4
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- มาตรการและกลไกของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
- คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไปร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
- Work Flow การดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
- คู่มือแนวทางการดำเนินงานของงานการเงินและบัญชี
- คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการ
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
10.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
10.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 [Link EB9]
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
11.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน [Link EB9]
11.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
12.1 บันทึกข้อความรับทราบผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12.2 รายงานความก้าวหน้า แผนปฏิบัติการ (โครงการต่างๆ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12.3 ผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [Link EB9]
12.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปี 2563 ( ต.ค.2562- พ.ค.2563 )
ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
13.1 บันทึกข้อความแนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองฯ และขออนุญาตนำข้อสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์
13.2 ประกาศ แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ํา โรงพยาบาลไพรบึง
13.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
14.1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ในสังกัดโรงพยาบาลไพรบึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
14.2 ประกาศโรงพยาบาลไพรบึง เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก
ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
15.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์
15.2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
15.3 ภาพประกอบ
15.4 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานรับผิดชอบระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน
16.2 หลักฐานช่องทางการติดต่อส่งข้อร้องเรียน
16.3 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไปร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
16.4 Work Flow การดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
16.5 แบบติดตามการจัดการข้อร้องเรียน
16.7 แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
17.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง
17.2 ประกาศ มาตรการและกรอบการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
17.3 หลักฐานหนังสือเวียน
17.4 บันทึกข้อความขออนุญาต,รายงานสรุป
17.5 แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
18.1.4 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
18.1.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
18.1.8 แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
18.1.9 มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
ประกาศ จัดตั้งกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ความโปร่งใสโรงพยาบาลไพรบึง
ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- รายงานผลการดำเนินงานกำกับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
- โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฎิบัติงาน(ITA) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริตเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอไพรบึง
ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
- แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ
- กิจกรรม จิตอาสา ตามแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม รพ.ไพรบึง
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
- รายงานการกากับ ติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม
- กิจกรรม จิตอาสา ตามแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม รพ.ไพรบึง
คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
25.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 25
- คู่มือแนวทางการดำเนินงานของงานการเงินและบัญชี
- คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไปร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
- Work Flow การดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
- มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการ
- กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- รายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.ไพรบึง
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
26.1 บันทึกข้อความกระบวนการอำนวยความสะดวก
26.2 คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการ
26.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์