ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted: 2020-05-19 14:44:42  By: ธิลากรณ์  : 109  : 48Download File