ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเชื่อม- ทางลาดจากอาคารผู้ป่วยนอกไปอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลไพรบึง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเชื่อม- ทางลาดจากอาคารผู้ป่วยนอกไปอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลไพรบึง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted: 2021-02-16 11:39:10  By: เอกสิทธิ์  : 300  : 134

ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเชื่อม-

ทางลาดจากอาคารผู้ป่วยนอกไปอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลไพรบึง จำนวน 1 รายการ 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Download File