ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ร่างประกาศ (TOR)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) ตามแบบเลขที่ ๙๕๕๕ + เอกสารเพิ่มเติม สสจ.ศก. ๔๕/๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลไพรบึง

ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ร่างประกาศ (TOR)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) ตามแบบเลขที่ ๙๕๕๕ + เอกสารเพิ่มเติม สสจ.ศก. ๔๕/๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลไพรบึง

Posted: 2022-03-04 09:08:51  By: ธิลากรณ์  : 89  : 32Download File