ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) ตามแบบเลขที่ ๙๕๕๕ + เอกสารเพิ่มเติม สสจ.ศก.๔๕/๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) ตามแบบเลขที่ ๙๕๕๕ + เอกสารเพิ่มเติม สสจ.ศก.๔๕/๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

Posted: 2022-03-11 13:56:16  By: ธิลากรณ์  : 208  : 74Download File