ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

Posted: 2022-06-22 19:08:15  By: ธิลากรณ์  : 199  : 66

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง

(๑๒ ครอบครัว) ตามแบบเลขที่ ๙๕๕๕+เอกสารเพิ่มเติม สสจ.ศก.๔๕/๒๕๖๕ โรงพยาบาลไพรบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Download File