กฎหมาย/ พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข

เกี่ยวกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ

# รายการ
1 คำสั่งที่ 1493/2557 ลว 5 มิ.ย.57 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข View File
2 คำสั่งที่ 1056/2557 ลว 2 พ.ค.57 เรื่อง มอบอำนาจให้ผวจ. ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัย ของพนักงานกระทรวงส View File
3 คำสั่งที่ 525/2555 ลว 13 มี.ค.55 เรื่อง เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ View File
4 คำสั่งที่ 532/2555 ลว 10 เม.ย.55 ยกเลิก การมอบอำนาจด้านบริหารงานบุคคล ข้อ 1.3 ตามคำสั่ง 886/2554 View File
5 คำสั่งที่ 886/2554 ลว 28 ก.ค.54 ด้านการบริหารงานบุคคล View File
6 คำสั่งที่ 2052/2553 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ View File
7 คำสั่งที่ 684/2553 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ View File
8 คำสั่งที่ 685/2553 ด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ View File
9 คำสั่งที่ 260/2555 ลว 12 ก.พ.2555 มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ View File
10 คำสั่งที่ 2032/2551 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ View File
11 คำสั่งที่ 1491/2552 ลว 18 มิ.ย.2552 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ด้านคดี) View File
12 คำสั่งที่ 1492/2552 ลว 18 มิ.ย.2552 เรื่อง มอบอำนาจมาตรการบังคับทางปกครอง View File

เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป

# รายการ
13 คำสั่งที่ 2336/2557  ลว 28 ส.ค.2557 มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  View File
14 คำสั่งที่ 516/2557  ลว 3 มี.ค.2557 มอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสั View File
15 คำสั่งที่ 2181/2554 ลว 7 ต.ค.54 มอบอำนาจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ View File
16 คำสั่งที่ 2691/2553 มอบอำนาจให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต View File
17 คำสั่งที่ 923/2553   เรื่อง เกี่ยวกับการขอใช้ที่ดิน View File
18 คำสั่งที่ 2800/2546 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ View File

เกี่ยวกับการพิจารณาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือการต่างๆ

# รายการ
19 คำสั่งที่ 1843/2557 ลว 15 ธ.ค.57 เรื่อง การดำเนินการตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และ กา View File
20 คำสั่งที่ 3137/2555 ลว 30 พ.ย.55  เรื่อง การอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ลงนามสัญญา ในประเทศ View File
21 คำสั่งที่ 443/2556 ลว 20 มี.ค.56  เรื่อง การอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรมฯ (ฉบับ View File
22 คำสั่งที่ 1932/2555 ลว 30 พ.ย.55  เรื่อง การอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัด View File
23 คำสั่งที่ 533/2555 ลว 10 เม.ย.55   เรื่อง การอนุญาตลา  ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ต่างประเทศ หรืออนุมัติเดิ View File
24 คำสั่งที่ 2087/2553 เรื่อง การอนุญาตให้นักศึกษาของสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดูงานหรือฝึกปฏิ View File

มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในเรื่องทั่วไป

# รายการ
25 คำสั่งที่ 448/2558 ลว 16 มี.ค.2558 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสา View File
26 คำสั่งก.สธ.ที่ 1181/2558 ลว 16 ก.ค.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  View File
27 คำสั่งสป.สธ.ที่ 1556/2558 ลว 16 ก.ค.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  View File
28 คำสั่งก.สธ. ที่ 1180/2558 ลว 16 ก.ค.2558 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บังคับบัญชาข้าราชการพลเร View File
29 คำสั่งที่ 2982/2556 ลว 1 ต.ค.56 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดี) View File
30 คำสั่งที่ 2983/2556 ลว 1 ต.ค.56 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดีปกครอง) View File
31 คำสั่งที่ 1454/2556 ลว 1 ต.ค.56 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ View File
32 คำสั่งที่ 117/2558 ลว 23 ม.ค.2558 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา (สสจ./สสอ./รพท./รพช.) View File
33 คำสั่งที่ 2692/2553 ลว 22 ต.ค. 2553 มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง View File
34 คำสั่งที่ 1745-1746/2556 ลว 11 พ.ย.56 มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ และรักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศ View File
35 คำสั่งที่ 157-160/2555 ลว 25 ม.ค.56 กำหนดเขตรวจราชการ และมอบหมายผู้ตรวจราชการฯ ปฏิบัติหน้าที่ View File
36 คำสั่งที่ 625/2550 ลว 27 มี.ค.2550 มอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ View File

กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ

# รายการ
37 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (ฉบับ Update ล่าสุด) View File
38 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 View File
39 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 View File
40 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ.2551 View File
41 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 View File
42 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 2 ลว 26 ก.พ.2557 เรื่อง กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ.ฯ View File
43 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 3 ลว 26 ก.พ.2557 เรื่อง แบบตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย View File
44 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ.2556 View File
45 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554 View File
48 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ View File
49 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 View File
50 กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551 View File
51 กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 View File
52 กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2552 View File
54 ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 View File
57 หนังสือสำนักงานก.พ.ตอบข้อหารืออำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา 57(11) View File
58 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน View File
59 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ View File
60 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 12 ว่าด้วยกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ View File
61 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง View File
62 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา View File
63 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 28 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน View File
64 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 29 ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ View File
65 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2539 View File
66 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2535 View File
67 หนังสือ ก.พ.ที่ นร1011/ว19 ลว 14 ก.ค.2547 วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง View File